Algemene voorwaarden

 

 1. Algemeen
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Health Challenge Herwijnen en het lid gesloten overeenkomsten en maken daar onverbrekelijk deel van uit.
 1. Lidmaatschap
 • Het lidmaatschap wordt aangevraagd d.m.v. het door de aanvrager volledig en waarheidsgetrouw invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier van Health Challenge Herwijnen.
 • Health Challenge Herwijnen behoudt zich het recht voor aanvragen zonder opgaaf van redenen af te wijzen, waardoor er geen lidmaatschap tot stand komt.
 • Het lidmaatschap is persoonsgebonden, overdraagbaar op een ander persoon is niet mogelijk.
 1. Duur van het lidmaatschap
 • Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van drie of twaalf maanden vanaf de ingangsdatum, die zonder schriftelijke opzegging stilzwijgend wordt omgezet naar een lidmaatschap voor onbepaalde tijd en daarna maandelijks opzegbaar is.
 • De overeengekomen lidmaatschapsperiode start met ingang van de datum welke op het inschrijfformulier is vermeld.
 • Opzegging van het lidmaatschap aan Health Challenge Herwijnen dient schriftelijk te geschieden met het daarvoor bestemde opzegformulier.
 • Opzegging van het lidmaatschap aan Health Challenge Herwijnen dient uiterlijk één volledige kalendermaand vóór de afloopdatum van de overeengekomen periode te zijn geschied.
 1. Prijs en betaling
 •  De contributie zoals dat bij aanvang van het lidmaatschap geldt wordt steeds op het inschrijfformulier vermeld.
 • De betaling dient vooraf te worden voldaan.
 • De contributie dient via een automatische incasso voldaan te worden.
 1. Openingstijden
 • De openings- en lestijden worden door Health Challenge Herwijnen vastgesteld en zullen zoveel mogelijk gehandhaafd blijven. Wijziging van de openings- en lestijden verplicht Health Challenge Herwijnen niet tot terugbetaling van de contributie.
 1. Faciliteiten
 • Zodra het lidmaatschap en de betaling een feit zijn, heeft het lid recht om gebruik te maken van de faciliteiten, die Health Challenge Herwijnen aanbiedt binnen het overeengekomen kader.
 • Daaraan zijn voorwaarden verbonden die zijn neergelegd in de huisregels van Health Challenge Herwijnen, waarvan het lid verklaart kennis te hebben genomen en onderdeel uitmaken van deze voorwaarden.
 • Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart het lid van de huisregels kennis te hebben genomen en zich naar de inhoud daarvan te gedragen.
 1. Aansprakelijkheid en risico
 • Health Challenge Herwijnen verplicht zich tot het geven van lessen en begeleiden volgens de grondbeginselen van een deugdelijke beroepsuitoefening. Het volgen van lessen en trainingen geschiedt geheel op eigen risico.
 • Health Challenge Herwijnen sluit elke aansprakelijkheid voor schade die het lid krachten van de overeenkomst en/of directe samenhang daarvan ondervindt uit, tenzij de schade is veroorzaakt door grove nalatigheid of opzet zijdens Health Challenge Herwijnen.
 • Health Challenge Herwijnen is nimmer aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal, schade van of aan persoonlijke eigendommen.